Zestawy znaków HTML


Wspólne zestawy znaków HTML

Domyślny zestaw znaków w HTML5 to UTF-8.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasz Kompletny zestaw znaków HTML .

Numer ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 Opis
32 przestrzeń
33!!!!wykrzyknik
34""""cudzysłów
35####znak liczbowy
36$$$$znak dolara
37%%%%znak procentu
38&&&&ampersand
39''''apostrof
40((((lewy nawias
41))))prawy nawias
42****gwiazdka
43++++więcej znaku
44,,,,przecinek
45----myślnik-minus
46....kropka
47////solidus
480000cyfra zero
491111cyfra jeden
502222cyfra druga
513333cyfra trzy
524444cyfra czwarta
535555cyfra pięć
546666cyfra sześć
557777cyfra siedem
568888cyfra osiem
579999cyfra dziewięć
58::::okrężnica
59;;;;średnik
60<<<<mniej niż znak
61====znak równości
62>>>>znak większości
63????znak zapytania
64@@@@reklama w
65AAAAŁacińska wielka litera A
66bbbbŁacińska wielka litera B
67CCCCŁacińska wielka litera C
68DDDDŁacińska wielka litera D
69mimimimiŁacińska wielka litera E
70FFFFŁacińska wielka litera F
71ggggŁacińska wielka litera G
72hhhhŁacińska wielka litera H
73iiiiŁacińska wielka litera I
74JJJJŁacińska wielka litera J
75KKKKŁacińska wielka litera K
76LLLLŁacińska wielka litera L
77mmmmŁacińska wielka litera M
78nnnnŁacińska wielka litera N
79TENTENTENTENŁacińska wielka litera O
80PPPPŁacińska wielka litera P
81QQQQŁacińska wielka litera Q
82rrrrŁacińska wielka litera R
83SSSSŁacińska wielka litera S
84TTTTŁacińska wielka litera T
85UUUUŁacińska wielka litera U
86VVVVŁacińska wielka litera V
87WWWWŁacińska wielka litera W
88xxxxŁacińska wielka litera X
89YYYYŁacińska wielka litera Y
90ZZZZŁacińska wielka litera Z
91[[[[lewy nawias kwadratowy
92\\\\odwrócony solidus
93]]]]prawy nawias kwadratowy
94^^^^akcent okalający
95____niska linia
96````poważny akcent
97aaaaŁacińska mała litera a
98bbbbŁacińska mała litera b
99CCCCŁacińska mała litera c
100DDDDŁacińska mała litera d
101mimimimiŁacińska mała litera e
102FFFFŁacińska mała litera f
103ggggŁacińska mała litera g
104hhhhŁacińska mała litera h
105iiiiŁacińska mała litera i
106JJJJŁacińska mała litera j
107kkkkŁacińska mała litera k
108jajajajaŁacińska mała litera l
109mmmmŁacińska mała litera m
110nnnnŁacińska mała litera n
111tentententenŁacińska mała litera o
112PPPPŁacińska mała litera p
113QQQQŁacińska mała litera q
114rrrrŁacińska mała litera r
115ssssŁacińska mała litera s
116TTTTŁacińska mała litera t
117tytytytyŁacińska mała litera u
118vvvvŁacińska mała litera v
119wwwwŁacińska mała litera w
120xxxxŁacińska mała litera x
121YYYYŁacińska mała litera y
122zzzzŁacińska mała litera z
123{{{{lewy nawias klamrowy
124||||pionowa linia
125}}}}prawy nawias klamrowy
126~~~~tylda
127Z    
128 ??  znak euro
129 ??????NIEUŻYWANY
130 ??  pojedynczy cudzysłów o niskim poziomie 9
131 ??  Łacińska mała litera f z haczykiem
132 ??  podwójny niski 9 cudzysłów
133 ??  elipsa pozioma
134 ??  sztylet
135 ??  podwójny sztylet
136 ??  modyfikator litery cyrkonii akcent
137 ??  za tysiąc znak
138 ??  Łacińska wielka litera S z caron
139 ??  pojedynczy cudzysłów kąta wskazującego w lewo
140 ??  Łacińska ligatura kapitałowa OE
141 ??????NIEUŻYWANY
142 ??  Łacińska wielka litera Z z caron
143 ??????NIEUŻYWANY
144 ??????NIEUŻYWANY
145 ??  lewy pojedynczy cudzysłów
146 ??  prawy pojedynczy cudzysłów
147 ??  lewy podwójny cudzysłów
148 ??  prawy podwójny cudzysłów
149 ??  pocisk
150 ??  i kreska
151 ??  ty śmigasz
152 ??  mała tylda
153 ??  znak towarowy
154 ??  Łacińska mała litera s z caron
155 ??  pojedynczy cudzysłów kąta skierowanego w prawo
156 ??  Łacińska mała ligatura oe
157 ??????NIEUŻYWANY
158 ??  Łacińska mała litera z z caron
159 ??  Łacińska wielka litera Y z dierezą
160    spacja bez przerwy
161 ???odwrócony wykrzyknik
162 ¢.¢.¢.znak centa
163 £££znak funta
164 ¤.¤.¤.znak waluty
165 ¥.¥.¥.znak jena
166 |.|.|.zepsuty pasek
167 §§§znak sekcji
168 ¨.¨.¨.diereza
169 ©©©znak praw autorskich
170 ª.ª.ª.żeński wskaźnik porządkowy
171 «««skierowany w lewo podwójny cudzysłów kątowy
172 ¬¬¬nie podpisuj
173 ­­­miękki łącznik
174 ®®®zarejestrowany znak
175 ¯.¯.¯.Macron
176 °°°znak stopnia
177 ±±±znak plus-minus
178 ²²²indeks górny dwa
179 ³³³indeks górny trzy
180 ´´´ostry akcent
181 µµµmikroznak
182 znak pilcrow
183 ···środkowa kropka
184 ¸.¸.¸.cedilla
185 ¹¹¹indeks górny jeden
186 ºººmęski wskaźnik porządkowy
187 »»»dwukątny cudzysłów skierowany w prawo
188 ¼¼¼wulgarna frakcja jedna czwarta
189 ½½½wulgarna frakcja połowa
190 ¾.¾.¾.wulgarny ułamek trzy czwarte
191 ¿¿¿odwrócony znak zapytania
192 WWWŁacińska wielka litera A z grobem
193 AAAŁacińska wielka litera A z ostrym
194 AAAŁacińska wielka litera A z daszkiem
195 AAAŁacińska wielka litera A z tyldą
196 AAAŁacińska wielka litera A z dierezą
197 OhOhOhŁacińska wielka litera A z pierścieniem powyżej
198 Æ.Æ.Æ.Łacińska wielka litera AE
199 CCCŁacińska wielka litera C z cedillą
200 JESTJESTJESTŁacińska wielka litera E z grobem
201 JEGOJEGOJEGOŁacińska wielka litera E z ostrym
202 MIMIMIŁacińska wielka litera E z daszkiem
203 mimimiŁacińska wielka litera E z dierezą
204 IIIŁacińska wielka litera I z grobem
205 IIIŁacińska wielka litera I z ostrym
206 IIIŁacińska wielka litera I z daszkiem
207 IIIŁacińska wielka litera I z dierezą
208 DDDŁacińska wielka litera Eth
209 NNNŁacińska wielka litera N z tyldą
210 Ò.Ò.Ò.Łacińska wielka litera O z grobem
211 OhOhOhŁacińska wielka litera O z ostrym
212 PARASOLPARASOLPARASOLŁacińska wielka litera O z daszkiem
213 ÕÕÕŁacińska wielka litera O z tyldą
214 ÖÖÖŁacińska wielka litera O z dierezą
215 ×××znak mnożenia
216 ØØØŁacińska wielka litera O z udarem
217 Ù.Ù.Ù.Łacińska wielka litera U z grobem
218 Ú.Ú.Ú.Łacińska wielka litera U z ostrym
219 Û.Û.Û.Łacińska wielka litera U z daszkiem
220 ÜÜÜŁacińska wielka litera U z dierezą
221 POMYSŁPOMYSŁPOMYSŁŁacińska wielka litera Y z ostrym
222 Þ.Þ.Þ.Łacińska wielka litera Thorn
223 SSSSSSŁacińska mała litera ostra s
224 wwwŁacińska mała litera a z grobem
225 aaaŁacińska mała litera a z ostrym
226 aaaŁacińska mała litera a z daszkiem
227 aaaŁacińska mała litera a z tyldą
228 aaaŁacińska mała litera a z dierezą
229 aaaŁacińska mała litera a z pierścieniem powyżej
230 Łacińska mała litera ae
231 CCCŁacińska mała litera c z cedillą
232 jestjestjestŁacińska mała litera e z grobem
233 JegoJegoJegoŁacińska mała litera e z ostrym
234 mimimiŁacińska mała litera e z daszkiem
235 mimimiŁacińska mała litera e z dierezą
236 iiiŁacińska mała litera i z grobem
237 iiiŁacińska mała litera i z ostrym
238 iiiŁacińska mała litera i z daszkiem
239 iiiŁacińska mała litera i z dierezą
240 DDDŁacińska mała litera eth
241 nnnŁacińska mała litera n z tyldą
242 òòòŁacińska mała litera o z grobem
243 OhOhOhŁacińska mała litera o z ostrym
244 ParasolParasolParasolŁacińska mała litera o z daszkiem
245 ÕÕÕŁacińska mała litera o z tyldą
246 öööŁacińska mała litera o z dierezą
247 ÷÷÷znak podziału
248 øøøŁacińska mała litera o z udarem
249 ù.ù.ù.Łacińska mała litera u z grobem
250 úúúŁacińska mała litera u z ostrym
251 orazorazorazŁacińska mała litera z daszkiem
252 üüüŁacińska mała litera u z dierezą
253 pomysłpomysłpomysłŁacińska mała litera y z ostrym
254 þ.þ.þ.Cierń łacińska mała litera
255 ÿ.ÿ.ÿ.Łacińska mała litera y z dierezą